باکتری شناسی علوم پایه

جدید

ویژه دانشجویان رشته های علوم پایه پزشکی ،داروسازی و دندان پزشکی،کارشناسی علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی

جزییات بیشتر

ریال 250,000

ریال 250,000 به ازای 250000

افزودن به علاقمندی ها

فصل اول/تاریخچه و کلیات میکروب شناسی

فصل دوم/ساختــــمان باکــــتریهـــا

فصل سوم/ متابولیسم باکتریها

فصل چهارم/ژنتیک باکتریها

فصل پنجم/ آنتی بیوتیکها

فصل ششم/ ضد عفونی کننده ها

فصل هفتم/ پاتوژنز باکتری و فلور طبیعی (میکروبیوتا)

فصل هشتم/کوکسی های گرم مثبت

فصل نهم /باسیل های کرم مثبت فاقد اسپور

فصل دهم /باسیل های کرم مثبت اسپوردار

فصل یازدهم /کوکسی های گرم منفی هوازی (نایسریاسیه)

فصل دوازدهم /باسیل های گرم منفی تخمیری

فصل سیزدهم/سودوموناداسیه

فصل چهاردهم/کوکوباسیل های گرم منفی هوازی و بیماریزا

فصل پانزدهم/لژیونلاسیه و گروه HACEK و باسیلهای گرم منفی غیرمعمول

فصل شانزدهم/کمپیلوباکتریال ها

فصل هفدهم/اسپیروکتال ها

فصل هجدهم/باکتریهای داخل سلولی اجباری

فصل نوزدهم/باکتری های فاقد دیواره سلولی

فصل بیستم/کوکسی ها و باسیل های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

باکتری شناسی علوم پایه

باکتری شناسی علوم پایه

ویژه دانشجویان رشته های علوم پایه پزشکی ،داروسازی و دندان پزشکی،کارشناسی علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی

نوشتن نظر