میکروب شناسی پزشکی

جدید

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد  و دکتری باکتری شناسی پزشکی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای باکتری شناسی پزشکی

جزییات بیشتر

تومان 90,000

افزودن به علاقمندی ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه


فصل اول: مقدمه ای بر میکروب شناسی1

فصل دوم: طبقه بندی باکتریها14

فصل سوم: انواع میکروسکوپ25

فصل چهارم:طبقه بندی موجودات زنده33

فصل پنجم: ساختمان باکتری ها37

فصل ششم: تاژک و پیلی73

فصل هفتم: رشد باکتریها89

فصل هشتم: مواد ضد میکروبی112

فصل نهم: متابولیسم باکتریها212

فصل دهم: ژنتیک باکتری ها276

فصل یازدهم: فلور طبیعی315

فصل دوازدهم: استافیلوکوک و استرپتوکوک سایر کوکسی‌های گرم مثبت کاتالاز مثبت 323

فصل سیزدهم:کوکسی‌های گرم منفی هوازی 357

فصل چهاردهم: مایکوباکتریوم ها378

فصل پانزدهم: اکتینومایست ها397

فصل شانزدهم: باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار405

فصل هفدهم: ویبریو و سودوموناس422

فصل هجدهم: انتروباکتریاسیه448

فصل نوزدهم: لژیونلا و بوردتلا و بروسلا 482

فصل بیستم: اسپیروکت ها513

فصل بیست و یکم: ریکتزیاسیه524

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

میکروب شناسی پزشکی

میکروب شناسی پزشکی

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد  و دکتری باکتری شناسی پزشکی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای باکتری شناسی پزشکی

نوشتن نظر