اساتید ومولفان

پستهای اخیر وبلاگ

استاد باکتری شناسی دکتراسماعیلی

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اساتید ومولفان بر: Saturday, February 28, 2015 توضیح: 0 اصابت: 2312

PERSONAL INFORMATION

Name: Davoud                              

Surname: Esmaeili

Date of Birth: 04/04/ 1352                            

Place of Birth: Amol – Iran              

Marital Status: Married

ادامه مطلب

دکتر نورآبادی استادفیزیولوژی

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اساتید ومولفان بر: Sunday, October 12, 2014 توضیح: 0 اصابت: 3152

مشخصات فردي دکتر نورآبادی استادفیزیولوژی
نام ونام خانوادگی:داود نورآبادی

مدارك و دوره هاي آموزشي دکتر نورآبادی استادفیزیولوژیدانشجوي دكتري دانشگاه علوم پزشكي ايران 1392
کارشناسی ارشد فيزيولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1385
كارشناس پرستاری دانشگاه ایران 1380

ادامه مطلب

دکتر متقی نژاد استاد فارماکولوژی

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اساتید ومولفان بر: Saturday, October 11, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2694

دکترمجید متقی نژاد دانشجوی دکتری تخصصی فارماکولوژی

ادامه مطلب

دکتر نوریان استاد آمارزیستی

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اساتید ومولفان بر: Saturday, October 11, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2240

1مشخصات دکتر نوریان  استاد آمارزیستی:
نام : سجاد
نام خانوادگي : نوريان
محل تولد : ايلام
تاريخ تولد : 1362

ادامه مطلب

Showing 1 - 8 of 11 items