روانشناسی کودکان استثنایی يك محصول وجود دارد

روانشناسی کودکان استثنایی
روانشناسی کودکان استثنایی

دانش آموختگان این رشته در زمینه ارزیابی و تشخیص و بازپروری کودکان عقب مانده ذهنی با تکیه بر روان شناسی و آموزش و پرورش این کودکان مهارت کسب می کنند.

Showing 1 - 1 of 1 item