مدیریت تحقیقات و فناوری نظام سلامت محصولي در اين شاخه وجود ندارد

مدیریت تحقیقات و فناوری نظام سلامت


دوره دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات و فناوری سلامت با هدف مدیریت و سازماندهي نظامها و سازمان ها و پروژه های  تحقيقات ، تعيين اولويت هاي پژوهشي ، هدايت تحقيقات و ارائه و بكارگيري روش هاي پيشرفته تحقيق و تبدیل آن به فن آوری های کاربردی در علوم بهداشتي درماني كه منجر به توسعه دانش و توسعه علم مي شود انجام شده است