داروسازی سنتی محصولي در اين شاخه وجود ندارد

داروسازی سنتی
داروسازی سنتی

داروسازی سنتی به منظور آشنایی جامعه دانشگاهی با این رشته و اهداف و عملکرد آن راه­اندازی گردید