میکروب شناسی کاربردی

جدید

کتابی مناسب جهت درس میکروب شناسی کاربردی در زمینه کارشناسی ارشد

جزییات بیشتر

تومان 50,000

افزودن به علاقمندی ها

کلیات ميكروبيولوژي كاربردي:

میکروبیولوژیعلممطالعهمیکروارگانیسمهایزندهاستکهبهسهصورتممکناستوجودداشتهباشند:

1-بهصورتپاتوژنیابیماریزا)Pathogen   (

2-بهصورتهمزیست)Symbiosis(      

3- بهصورتمحیطی)(Enviromental

میکروبیولوژیازسهواژهLogy, Bio, Microتشکیلشدهاست. میکروبهمعنیخیلیکوچک،بیوبهمعنیزندهولوژیبهمعنیشناختمیباشد. بحثومطالعهرویمیکروارگانیسمهااززمانمشاهدهآنهابرایاولینبارتوسطآنتونیوانلیونهوکمطرحگردید.

عنوان                                                                                                                                        صفحه

کلیات میکروب شناسی کاربردی1

اصول کخ3

تنوع میکروارگانیسم ها7

آرکی باکتریها10

روش های طبقه بندی یا شناسایی باکتری ها11

میکروارگانیسم های خاک17

فاکتورهای مؤثر در رشد و بقاء میکروارگانیسم ها19

خاک و عوامل مؤثر بر رشد میکروارگانیسم ها24

باکتری های خاک25

روابط بین میکروارگانیسم ها32

چرخه های بیوشیمیایی39

تجزیه مواد کربنه41

تجزیه میکروبی سلولز42

تجزیه همی سلولز و لیگنین45

تجزیه میکروبی کیتین47

تجزیه میکروبی آگار48

تجزیه میکروبی پکتین و نشاسته49

تجزیه میکروبی پولولان و اینولین52

تجزیه میکروبی صمغ و فنل53

تجزیه میکروبی تانن، موم، کوتین و هیدروکربن ها54

چرخه ازت56

چرخه گوگرد64

چرخه آهن65

چرخه منگنز و کلسیم، سیلیکون و مولیبدن69

چرخه روی و کبالت69

میکروبیولوژی آب70

کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیک فاضلاب73

باکتری های شاخص آلودگی آب74

میکروبیولوژی هوا76

نقش میکروارگانیسم ها در طبیعت76

روش های تجزیه و حذف آلودگی توسط میکروارگانیسم ها76

نفت77

Biomagnification و Bioremediation77

میکروبیولوژی صنعتی79

انواع متابولیت های میکروبی ، تولید آنتی بیوتیک79

پنی سیلین ها81

مراحل تولید فرآورده های میکروبی، نگهداری میکروارگانیسم ها83

انواع سیستم های محیط کشت83

صنعتی کردن یک فرآورده ، فرمانتور85

الکل ها86

نقش میکروب ها88

میکروب ها و تولید صنعتی و پزشکی و داروسازی89

میکروب ها در کشاورزی90

باکتریوسین ها، لانتی بیوتیک ها 91

خصوصیات آنزیم های شوینده ها91

آنزیم های مورد استفاده در صنعت دترجنت92

آنزیم های مورد استفاده در صنایع وابسته به میوه94

نقش میکروارگانیسم ها در تولید اسیدهای آمینه95

نقش میکروارگانیسم ها در تولید ویتامین ها96

بیوسورفکتانت ها97

پلی ساکاریدهای میکروبی98

نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدهای طعم دهنده غذا98

پروتئین یاخته (SCP) و روغن یاخته ای (SCO)99

انواع آنتی بیوتیک ها99

آلکالوئیدهای ارگوت101

حشره کش های بیولوژیک101

میکروبیولوژی غذایی102

روش های نگهداری مواد غذایی104

فساد نان104

فساد گوشت105

فساد تخم مرغ106

فساد شیر106

فساد پنیر106

فساد سبزیجات107

فساد کنسروها108

فساد دوغ ، ماست و کره109

تولید اسیدهای آلی109

اسید استیک، اسید سیتریک110

اسید ایتاکونیک، اسید لاکتیک، اسید پروپیونیک112

آنزیم های میکروبی113

تولید آمینو اسیدها113

تأثیر میکروب ها بر مواد غذایی114

روش های نگهداری مواد غذایی114

بیوگاز114

پیوست ها116

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

میکروب شناسی کاربردی

میکروب شناسی کاربردی

کتابی مناسب جهت درس میکروب شناسی کاربردی در زمینه کارشناسی ارشد

نوشتن نظر