حشره شناسی  محصولي در اين شاخه وجود ندارد

حشره شناسی
حشره شناسی

علمی است که حشرات رااز جنبه های مختلف مثلاًبیولژی،آکولژی،فیزیول وژی وساير موارد مورد بررسی ومطالعه قرار میدهد.