اتاق عمل  يك محصول وجود دارد

اتاق عمل
اتاق عمل

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می آموزند .

مشاهده سریع
ریال 8,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشداتاق عمل شامل اصول و عملکرد فرد سیارو اسکراب(3)،بیماری های داخلی و جراحی (2)،تکنولوژی جراحی درجراحی های مختلف(3)،آناتومی(1)،بیهوشی و احیا قلبی ریوی(1)،زیان عمومی(2) ،میباشد

ریال 8,500,000
Showing 1 - 1 of 1 item