مامایی محصولي در اين شاخه وجود ندارد

مامایی
مامایی

هدف از علم مامایی سلامت مادر و نوزاد است. در گذشته های نه چندان دور اطلاعات درباره سلامت جنین منحصر به شنیدن صدای قلب جنین و رشد ظاهری رحم بود.