هوشبری محصولي در اين شاخه وجود ندارد

 هوشبری
هوشبری

  شاخه ای از علوم پزشکی است.دانش آموختگان این رشته با روش ها ، داروها ، و مسائل مربوط به آن آشنا می شوند و در امر بیهوش ساختن و نگهداری  و هوش آوری و مراقبت بعد از بیهوشی ایفای نقش می نمایند.