آموزش راهنمایی ومشاوره محصولي در اين شاخه وجود ندارد

آموزش راهنمایی ومشاوره
آموزش راهنمایی ومشاوره

 راهنمائی یعنی کمــک منظم و سنجیـده به فرد تا او بتواند توانائیــها و محـدودیتهایش را بشناسد و در نهایت در زمینه مورد علاقـه اش تصمیــم درست و مناسبـی بگیــرد و از امکاناتش بیشترین بهره را ببرد.