فوریتهای پزشکی محصولي در اين شاخه وجود ندارد

فوریتهای پزشکی
فوریتهای پزشکی

دانش اموختگان این مقطع به عنوان عضوی از تیم سلامت ارئه خدمات و امداد رسانی به بیماران و مصدومین را در مرحله پیش بیمارستانی به عهده داشته و گستره این خدمات آحاد جامعه را در بر میگیرد .