مدارک پزشکی محصولي در اين شاخه وجود ندارد

مدارک پزشکی
مدارک پزشکی

مدارک پزشکی عبارت است از داده هایی برای درمان و تهیه اسناد دقیق و مستند در رابطه با نتایج حاصل از مراقبتها.